Adatkezelési tájékoztató
Legfontosabb változások a Díjnet Adatkezelési Tájékoztatóban:
A Díjnet Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelme terén. 2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; rövidített elnevezése “GDPR”). Jelen módosítás a rendelet előírásainak történő megfelelést szolgálja.